Φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα

Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει:

  1. τα έσοδα από τη μισθωτή εργασία
  2. το εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία,
  3. τα κεφαλαιακά εισοδήματα (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και έσοδα από ενοίκια)
  4. τα κεφαλαιακά κέρδη από την εκποίηση ακίνητης περιουσίας και τίτλων

Κάθε κατηγορία εισοδήματος φορολογείται ξεχωριστά.

Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα

Κλιμάκιο εισοδήματος (€)Φορολογικός συντελεστήςΦόρος κλιμακίου (€)Σύνολο Εισοδήματος (€)Σύνολο Φόρου (€)
20.000,0022%4.400,0020.000,004.300,00
10.000,0029%2.900,0030.000,007.300,00
10.000,0037%3.700,0040.000,001.1000,00
Υπερβάλλων45%   

Oι αποζημιώσεις αποχώρησης φορολογούνται με βάση την ακόλουθη προοδευτική φορολογική κλίμακα.

Κλιμάκιο εισοδήματος (€) Φόρος κλιμακίου (€) Φορολογικός συντελεστής
60.000,00 0,00 0
40.000,00 4.000,00 10
50.000,00 10.000,00 20
Υπερβάλλων   30

Εισφορά Αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα

Εισόδημα (€)Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης
0 – 120000%
12.000,01 –   20.000,002,2%
20.000,01 –   30.000,005,0%
30.000,01 –   40.000,006,5%
40.000,01 –   65.000,007,5%
65.000,01 –   220.000,009,0%
220.000,0110,0%

Όποιες και αν είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές μπορούμε να σας βοηθήσουμε.